IQ, EQ och SQ

Jag har haft utbildningar i veckan och rubriken var personalfrågor. Rubriken var allmän och vid och gav därmed stort utrymme för mig att forma innehållet. De kom att handla om att rekrytera personal, leda personal, få personal att trivas och utvecklas och om vilka chefer/ledare som gör det bäst.

Chefer måste kunna vara både både chef och ledare men mer ledare än chef i dag. Att vara chef är en position och att vara ledare är ett förhållningssätt. Som chef ska du sätta mål, stå för fakta och information, kunna avtal och lagar, stå för struktur och ordning, styra med pengar och budget, alltså stå för sakfrågorna och styra m.m. Många av dessa frågor är IQ-frågor som ställer krav på logiskt tänkande.

Men som ledare är det alldeles nödvändigt att ha andra förmågor också. Och grunden för allt är att man har en god självkännedom. Först lära sig styra sig själv sedan styra andra. Som ledare ska du förstå vad som händer i samspelet mellan människor, kunna hantera konflikter, förstå problem, få samarbete och relationer att fungera, förstå andra och skapa en atmosfär som gör att personalen utvecklas och trivs. Dessa frågor ställer krav på känsla, engagemang och kunskap om mänskors beteende (Emotionell och Social kompetens – EQ och SQ)

I dagens SvD läste jag om Avanza Banks nye VD i ”Tränad på toppen”. En chef behöver inte vara bäst på allt, säger VD:n, och inte heller kunna allt. Vidare säger han att en chef bör vara trygg i sig själv och veta vad han är bra och inte bra på. Han anställer personal som kan det han inte kan.
Under utbildningen pratade vi chef-/ledaregenskaper och vilka som är bra att ha för att vara en bra chef. Vi kom fram till följande: engagemang, tydlighet, bra på att kommunicera och skapa delaktighet, inspirerande och rättvis. Så en bra chef har personalen i fokus, förstår och kan sätta sig in i problem av olika slag, kan entusiasmera och utveckla, är engagerad och skapar trivsel. Varje mänska vill bli sedd och förstådd utifrån sig själv, ha frihet, vara delaktig och få bestämma.
I samma tidning läser jag också i ” Tid för annat får alla att stanna” där man berättar om SAS Institute som den bästa arbetsplats i många länder. Företaget menar att produkten skapas i personalens hjärnor och därför krävs en stimulerande miljö med frihet och självbestämmande. Det är dessutom bra för affärerna.

Friska människor skapar friska och framgångsrika organisationer.